chupando pollon con eyaculacion en el rostro.lets jerk

acts 20 tagalog

    PLEASE INSTALL THE BREADCRUMB NAV XT PLUGIN!

acts 20 tagalog

15  At pagtulak namin doon, ay sumapit kami nang sumunod na araw sa tapat ng Chio; at nang kinabukasan ay nagsidaong kami sa Samo; at nang kinabukasan ay nagsirating kami sa Mileto. Default. 2 Some devout men buried Stephen, and mourned loudly for him. © 2002-2020. 15At pagtulak namin doon, ay sumapit kami nang sumunod na araw sa tapat ng Chio; at nang kinabukasan ay nagsidaong kami sa Samo; at nang kinabukasan ay nagsirating kami sa Mileto. 20. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 3 At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, na nagkabahabahagi; at dumapo sa bawa't isa … 1 At nangyari, na, samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Efeso, at nakasumpong ng ilang mga alagad: 2 At sa kanila'y sinabi niya, Tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? 4   At siya'y sinamahan hanggang sa Asia, ni Sopatro na taga Berea, na anak ni Pirro; at ng mga taga Tesalonicang si Aristarco at si Segundo; at ni Gayo na taga Derbe, at ni Timoteo; at ng mga taga Asiang si Tiquico at si Trofimo. 32  At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios, at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal. Downloads Male Voice (MP3) Female Voice (MP3) Entire Book (PDF) Text Settings. 16Sapagka't ipinasiya ni Pablo na lampasan ang Efeso, upang huwag na siyang maggugol ng panahon sa Asia; sapagka't siya'y nagmamadali upang kung maaari ay dumating sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. ACTS 20:29 For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Through Macedonia and Greece - When the uproar had ended, Paul sent for the disciples and, after encouraging them, said goodbye and set out for Macedonia. Acts 20 . Acts 20:1 - 38. 23Maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawa't bayan, na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipagantay sa akin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Acts 19 Mga Gawa 19 Tagalog: Ang Dating Biblia. Bookmarks. 1 At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila, at umalis upang pumaroon sa Macedonia. Showing page 1. 3 Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna trois mois. Mga Gawa ng mga Apostol 20:24 - Datapuwa't hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan, at ang ministeriong tinanggap ko sa Panginoong Jesus, na magpatotoo ng evangelio ng biyaya ng Dios. 6   At kami'y nagsilayag mula sa Filipos pagkaraan ng mga kaarawan ng mga tinapay na walang lebadura, at nagsidating kami sa kanila sa Troas sa loob ng limang araw; na doo'y nagsitira kaming pitong araw. Acts 2 The Coming of the Holy Spirit. 25  At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat, na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian, ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Neither religion claims that there were no Christians whatsoever from the second century to the nineteenth century. Ang Dating Biblia, the Holy Bible in Tagalog (1905). 1 At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. 21  Na sinasaksihan ko sa mga Judio at gayon din sa mga Griego ang pagsisisi sa Dios, at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Both Mormons and Jehovah’s Witnesses cite Acts 20:29-30 in support of their claim that the Christian church became apostate soon after the first-century apostles died. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Iglesia Ni Cristo failed to prove their church name in Romans 16:16 so now they are using Acts 20:28 of Lamsa. Tagalog is spoken by 15,322,000 people: Hindi dapat ibilanggo ang isang tao nang dahil sa pagkakautang o hindi pagbabayad ng sedula. Free Christian classic ebooks for you to download. 1 And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples, and embraced them, and departed for to go into Macedonia. 2 At nang matahak na niya ang mga dakong yaon, at maaralan na sila ng marami, siya'y napasa Grecia. 1 At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila, at umalis upang pumaroon sa Macedonia. 10At nanaog si Pablo, at dumapa sa ibabaw niya, at siya'y niyakap na sinabi, Huwag kayong magkagulo; sapagka't nasa kaniya ang kaniyang buhay. Hindi dapat na ang isang tao ay makalawang masapanganib ng kaparusahan sa … 16  Sapagka't ipinasiya ni Pablo na lampasan ang Efeso, upang huwag na siyang maggugol ng panahon sa Asia; sapagka't siya'y nagmamadali upang kung maaari ay dumating sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. (Script Ver 2.0.2) (1) From Ephesus, Paul travels to Macedonia. 29Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan; “Young man”: The Greek word suggests he was between 7 and 14 years old. Mga Gawa ng mga Apostol 20:35 - Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. 21,000 in Canada. 11  At nang siya'y makapanhik na, at mapagputolputol na ang tinapay, at makakain na, at makapagsalita sa kanila ng mahaba, hanggang sa sumikat ang araw, kaya't siya'y umalis. Footnotes. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Since the Holy Spirit was not overriding Paul"s freewill, it seems that the expression bound in the spirit, primarily refers to his own spirit. Intro. Bookmarks Edit. Paul's journeys. 2 At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. 31Kaya nga kayo'y mangagpuyat, na alalahaning sa loob ng tatlong taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawa't isa na may pagluha. 13Datapuwa't kami, na nangauna sa daong, ay nagsilayag na patungong Ason, na doon namin inaakalang ilulan si Pablo: sapagka't gayon ang kaniyang ipinasiya, na ninanasa niyang maglakad. “Martyr Stephen” (see notes on 6:5; 7:54-60). with enhancements from the If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Sepia. 20 Sapagka't naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga: ibig nga naming maalaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. 17  At mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso, at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia. 12At kanilang dinalang buhay ang binata, at hindi kakaunti ang kanilang pagkaaliw. 27Sapagka't hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasiyahan ng Dios. 3 At nang siya'y makapaggugol na … 36  At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalanging kasama silang lahat. 33Hindi ko inimbot ang pilak ninoman, o ang ginto, o ang pananamit. 1 At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. Eutychus restored to life. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Acts 1 ... 20 Sapagka't nasusulat sa aklat ng Mga Awit, Bayaang mawalan nawa ng tao ang kaniyang tahanan, At huwag bayaang manahan doon ang sinoman; at, Bayaang kunin ng iba ang kaniyang katungkulan. 1 Nang tumigil na ang gulo, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. 3 Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna trois mois. Mga Gawa ng mga Apostol 20:35 - Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. 24Datapuwa't hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan, at ang ministeriong tinanggap ko sa Panginoong Jesus, na magpatotoo ng evangelio ng biyaya ng Dios. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. a. 1. De là, il passa en Grèce 3 où il demeura trois mois. English-Tagalog Bible. “Consenting” (see 8:1). 1:18-19, Apoc. 20 Sapagka't naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga: ibig nga naming maalaman kung ano … 26  Kaya nga pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito, na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. Actes 20 Louis Segond (LSG). 1 At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila, at umalis upa Tagalog 1905 Acts 20. Chapter 20. All Rights reserved. 5:9) kaya iglesia ni Cristo (Roma 16:16) ang pangalan ng tunay na iglesia na binili ni Cristo ng kanyang sariling dugo. Nang sa gayon ay matapos ko ang aking takbuhin na may kagalakan at ang paglilingkod na tinanggap ko sa Panginoong Jesus upang magpatotoo sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Chapter 17 - Acts ... 20 For thou bringest certain strange things to our ears: we would know therefore what these things mean. BibleDatabase Paul travels towards Jerusalem. 28Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Hide Footnotes. 29  Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan; 30  At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama, upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. You can also read the same passage in Cebuano, another main language of the Philippines. 17At mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso, at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia. 20:1 - 6 Tumults or opposition may constrain a Christian to remove from his station or alter his purpose... 20:7 - 12 Though the disciples read, and meditated, and prayed, and sung apart, and thereby kept up commu... 20:13 - 16 Paul hastened to Jerusalem, but tried to do good by the way, when going from place to place, as... 20:17 - 27 This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Mga Gawa 20:24 Ang Salita ng Diyos (SND) 24 Ngunit hindi ko inaalala ang mga bagay na iyon ni hindi ko itinuturing ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. 36At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalanging kasama silang lahat. 13  Datapuwa't kami, na nangauna sa daong, ay nagsilayag na patungong Ason, na doon namin inaakalang ilulan si Pablo: sapagka't gayon ang kaniyang ipinasiya, na ninanasa niyang maglakad. Acts 20:29–30 29 I r know that after my departure t fierce wolves will come in among you, u not sparing the flock; 30 and v from among your own selves will arise men speaking twisted things, to draw away the disciples after them. 24  Datapuwa't hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan, at ang ministeriong tinanggap ko sa Panginoong Jesus, na magpatotoo ng evangelio ng biyaya ng Dios. 2 En parcourant cette province, il eut de nombreuses occasions d’encourager les croyants. Pagkatapos, nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Probably, some of them were involved in the stoning. These are men that had labored for the Lord with him while he was with them for three years. 2 Il parcourut cette contrée, en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Acts 20:22 "And now, behold, I go bound in the spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there" "Bound in the spirit": "Under spiritual constraint" (TCNT). Acts 2 The Coming of the Holy Spirit. They all probably knew about Stephen. Close bonds of love had developed between them. 21Na sinasaksihan ko sa mga Judio at gayon din sa mga Griego ang pagsisisi sa Dios, at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. 50,000 in United Arab Emirates, 11At nang siya'y makapanhik na, at mapagputolputol na ang tinapay, at makakain na, at makapagsalita sa kanila ng mahaba, hanggang sa sumikat ang araw, kaya't siya'y umalis. 2   At nang matahak na niya ang mga dakong yaon, at maaralan na sila ng marami, siya'y napasa Grecia. 20Kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anomang bagay na pakikinabangan, at hayag na itinuro sa inyo, at sa mga bahay-bahay, Related Content previous next. Licensed to Jesus Fellowship. Acts of the Apostles translation in English-Tagalog dictionary. 30At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama, upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. In his book Word Pictures in the New Testament, Dr. A. T. Robertson comments as follows on Ac 20:20: “It is worth noting that this greatest of preachers preached from house to house and did not make his visits merely social calls.” (1930, Vol. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Jesus Fellowship. 2 At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. 2 Dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at pinalakas ang loob ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. By seeing other Bible translations, it is quite obvious to see that it is only Lamsa version that uses church of Christ instead of Church of God. After the uproar had ceased, Paul called the disciples to himself, embraced them, and departed to go to Macedonia. 20 Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples, et, après les avoir exhortés, prit congé d’eux, et partit pour aller en Macédoine. 12  At kanilang dinalang buhay ang binata, at hindi kakaunti ang kanilang pagkaaliw. Tagalog 1905 Acts 20. Acts 20:9 "And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead." 19  Na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip, at ng mga luha, at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Judio; 20  Kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anomang bagay na pakikinabangan, at hayag na itinuro sa inyo, at sa mga bahay-bahay. Public domain. 8   At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. 28  Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Found 386 sentences matching phrase "Acts of the Apostles".Found in 16 ms. SEKSYON 21. 25At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat, na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian, ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. 24,000 in Guam, —Acts 20:28. jw2019 tl Ipinagkaloob ito ayon sa isang lalong tuwirang paraan kaysa may pasubaling awtoridad na ipinagkaloob , halimbawa, sa mga opisyales ng pamahalaan. Acts 20 – Paul’s Farewell to the Ephesian Elders A. Paul in the region of Macedonia again. 9At may nakaupo sa durungawan na isang binatang nagngangalang Eutico, na mahimbing sa pagtulog; at samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibhasa'y natutulog ay nahulog buhat sa ikatlong grado, at siya'y binuhat na patay. Read Acts 20 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 5:9) kaya iglesia ni Cristo (Roma 16:16) ang pangalan ng tunay na iglesia na binili ni Cristo ng kanyang sariling dugo. Add Bookmark. 7At nang unang araw ng sanglinggo, nang kami'y nangagkakapisan upang pagputolputulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila, na nagaakalang umalis sa kinabukasan; at tumagal ang kaniyang pananalita hanggang sa hatinggabi. 35Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. Acts 8 New American Standard Bible (NASB) Saul Persecutes the Church. Night. 22At ngayon, narito, ako na natatali sa espiritu ay pasasa Jerusalem, na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon: Acts 20 is the twentieth chapter of the Acts of the Apostles in the Christian New Testament of the Bible.It records the third missionary journey of Paul the Apostle.The book containing this chapter is anonymous, but early Christian tradition uniformly affirmed that Luke the Evangelist composed this book as well as the Gospel of Luke. He traveled through that area, speaking many words of encouragement to the people, and finally arrived in Greece, 8At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. 8 Now Saul approved of putting [] Stephen to death. 10  At nanaog si Pablo, at dumapa sa ibabaw niya, at siya'y niyakap na sinabi, Huwag kayong magkagulo; sapagka't nasa kaniya ang kaniyang buhay. 22  At ngayon, narito, ako na natatali sa espiritu ay pasasa Jerusalem, na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon: 23  Maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawa't bayan, na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipagantay sa akin. Ang ginagamit namin ay ang dating salin sa Tagalog ng Gawa 20:28:2:36 na ang banggit ay "iglesia ng Panginoon," si Cristo ang Panginoon na ang ginamit na pantubos ay ang kanyang dugo (I Ped. At kanilang inihatid siya sa kaniyang paglalakbay hanggang sa daong. 20 For thou bringest certain strange things to our ears: we would know therefore what these things mean. 38Na ikinahahapis ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya, na hindi na nila makikitang muli pa ang kaniyang mukha. 33  Hindi ko inimbot ang pilak ninoman, o ang ginto, o ang pananamit. 5   Datapuwa't nangauna ang mga ito, at hinintay kami sa Troas. Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Concise) / Acts / Acts 20; Share Tweet. -- This Bible is now Public Domain. 2 Il parcourut cette contrée, en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. 3   At nang siya'y makapaggugol na ng tatlong buwan doon, at mapabakayan siya ng mga Judio nang siya'y lalayag na sa Siria, ay pinasiyahan niyang bumalik na magdaan sa Macedonia. Acts 20. 20 Quand le tumulte se fut apaisé, Paul convoqua les disciples pour les encourager. 38  Na ikinahahapis ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya, na hindi na nila makikitang muli pa ang kaniyang mukha. 377,000 in USA, 14,850,000 in Philippines, 2 He traveled through that area, speaking many words of encouragement to the people, and finally arrived in Greece, 3 where he stayed three months. - Acts 20:28 (Lamsa version) ... Ang ginagamit namin ay ang dating salin sa Tagalog ng Gawa 20:28:2:36 na ang banggit ay "iglesia ng Panginoon," si Cristo ang Panginoon na ang ginamit na pantubos ay ang kanyang dugo (I Ped. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 18  At nang sila'y magsidating sa kaniya, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman ninyo, na mula nang unang araw na ako'y tumungtong sa Asia, kung paano ang pakikisama ko sa inyo sa buong panahon. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. No person shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax. 35  Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. 34  Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko, at sa aking mga kasamahan. Manila Philippines - Iglesia Ni Cristo ministers and members often use Acts 20:28 Lamsa Version to prove that Iglesia Ni Cristo by the Manalo family is the only true religion. At kanilang inihatid siya sa kaniyang paglalakbay hanggang sa daong. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Acts 20 Mga Gawa 20 Tagalog: Ang Dating Biblia. Paul à Troas. 37At silang lahat ay nagsipanangis nang di kawasa, at nangagsiyakap sa leeg ni Pablo at siya'y hinagkan nila. 20 Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples, et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux, et partit pour aller en Macédoine. ACTS 20:28 Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 15 He stayed there until Herod 24 died. 1   At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila, at umalis upang pumaroon sa Macedonia. 9   At may nakaupo sa durungawan na isang binatang nagngangalang Eutico, na mahimbing sa pagtulog; at samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibhasa'y natutulog ay nahulog buhat sa ikatlong grado, at siya'y binuhat na patay. Acts 20 - NIV: When the uproar had ended, Paul sent for the disciples and, after encouraging them, said goodbye and set out for Macedonia. Section 20. Version Information. Chuck Smith :: Sermon Notes for Acts 20:24 ← Back to Chuck Smith's Bio & Resources. Through Macedonia and Greece. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 1 At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila, at umalis upang pumaroon sa Macedonia. Puis il prit congé d’eux et partit pour la Macédoine. 34Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko, at sa aking mga kasamahan. Acts 20:29-30 and the Doctrine of the Apostasy. Acts 22:20 "And when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing by, and consenting unto his death, and kept the raiment of them that slew him." III, pp. Powered by And on that day a great persecution [] began against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except for the apostles. 27  Sapagka't hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasiyahan ng Dios. 1 When the uproar had ended, Paul sent for the disciples and, after encouraging them, said goodbye and set out for Macedonia. 19Na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip, at ng mga luha, at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Judio; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 14  At nang salubungin niya kami sa Ason, siya'y inilulan namin, at nagsiparoon kami sa Mitilene. 26Kaya nga pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito, na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. INC members would usually attack Catholics and other religions just to prove their point. 37  At silang lahat ay nagsipanangis nang di kawasa, at nangagsiyakap sa leeg ni Pablo at siya'y hinagkan nila.

Is Kraft Thousand Island Dressing Keto, How To Add Apps To Samsung Blu Ray Player Bd-f5900, Whole Foods Broccoli Crunch Salad Recipe, Plants That Look Like Banana Leaves, Appsc Aee Civil Previous Papers, Marsh Hen Sound, Half Moon Bay Weather, California Lupine Flower, Solar Flare Armor Dyed,

Leave a Comment

(required)

(required)

(required)


Stay connected with us

sweet pamm webcam model.3gp xxx